Customer Intelligence Platform viết tắt CIP

Customer Intelligence Platform viết tắt CIP

Tháng Tám 15, 2021 chat_bubble_outline 0 comment(s)

Customer Intelligence Platform viết tắt CIP — Nền tảng dữ liệu thông minh khách hàng: thu thập dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn dữ liệu có liên quan và thống nhất dữ liệu đó để sẵn sàng phân tích. Sau đó, nền tảng áp dụng các phân tích phức tạp, sử dụng AI/ML cũng như các phân tích do con người điều khiển để thu thập thông tin chi tiết nhất có thể từ những dữ liệu mà khách hàng tương tác với doanh nghiệp.

CIP cho phép các thương hiệu sử dụng dữ liệu họ đã sở hữu để hiểu chính xác hơn về hành trình của khách hàng nhằm cá nhân hóa thông điệp tiếp thị và chuyển đổi cái nhìn sâu sắc thành giá trị kinh doanh. Từ đó thúc đẩy việc thu thập dữ liệu theo thời gian thực, lưu trữ và duy trì một biểu đồ nhận dạng thương hiệu động, đồng thời hợp nhất các hồ sơ để làm phong phú thêm kiến ​​thức của khách hàng và mở ra cơ hội mới cho sự tương tác với thương hiệu.

Bước tiến tiếp theo về sau là CDP — Customer Data Platform — xem chi tiết tại link: https://thinkdigital.vn/customer-data-platform-viet-tat-cdp/

bài gốc link: https://thinkdigital.vn/customer-intelligence-platform-viet-tat-cip/

--

--

Thinkdigital nhiều năm kinh nghiệm vận hành dựa vào nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp SMEs xây dựng chiến lược và thực thi

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store