Tăng trưởng X3 số đơn hàng với Google Smart Shopping trong bán lẻ

Tìm hiểu Google Smart Shopping

 • Dễ dàng tối ưu hóa: Chiến dịch Mua sắm thông minh kết hợp các tài sản và nguồn cấp dữ liệu sản phẩm bạn hiện có để tạo thành quảng cáo, rồi hiển thị các quảng cáo đó trên nhiều mạng. Hệ thống mạnh mẽ của Google thử nghiệm các quảng cáo đó và hiển thị những quảng cáo hoạt động hiệu quả nhất.
 • Đặt giá thầu tự động: Google tự động hóa quy trình đặt quảng cáo và đặt giá thầu cho mỗi quảng cáo trong chiến dịch Mua sắm thông minh của bạn, đặt giá thầu để tối đa hóa giá trị chuyển đổi với mức ngân sách bạn đặt.
 • Dễ dàng tích hợp: Tạo và quản lý chiến dịch Mua sắm thông minh thông qua một nền tảng tích hợp của bên thứ ba (như Shopify hoặc WooCommerce) để tiếp thị và theo dõi liền mạch.

Google Smart Shopping trên nền tảng Haravan Omnichannel

 • Google Analytics có cài đặt ứng dụng enhanced ecommerce
 • Google Merchant Center
 • Google Ads
 • Haravan / Ứng dụng Google Smart Shopping

Hướng dẫn thiết lập Google Smart Shopping trên Haravan lần đầu tiên

 • Khởi tạo tài khoản Google Analytics và sau đó vào tab bên dưới cùng chọn Admin / Create acccount tiến hành add website vào sau đó lấy mã Tracking ID và Code tracking (Global Site Tag). Tại bước này đọc tài liệu tham khảo về Enhanced Ecommerce tại link https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/enhanced-ecommerce
  Lưu ý: Không áp dụng ứng dụng Enhanced Ecommerce thì website của bạn chỉ có thể chạy được Google Standard Shopping
 • Truy cập vào Google Merchant Center tiến hành đăng nhập và khởi tạo 01 Merchant cho website của bạn, sau đó tiến hành các thao tác thiết lập như hướng dẫn tại link https://support.google.com/merchants/answer/188924?hl=vi. Ở bước này Google Merchant Center có yêu nhập đường dẫn data sản phẩm từ website, bạn vào CMS của Haravan / vào Tab <Ứng dụng> tiến hành cài đặt ứng dụng có tên là <Google Product Feeds> từ kho ứng dụng của Haravan, sau khi cài xong tiến hành các thao tác đơn giản là có thể lấy được link có chứa data sản phẩm của website.
  Ở đây chúng ta có ID_Google_Merchant.
 • Lưu ý: những nôi dung/ Sản phẩm mà Google cho phép được đăng ký qua Google Merchant Center vui lòng xem kỹ tại link này <Chính sách của chương trình Quảng cáo mua sắm> — tránh trường hợp bị Google <TỪ CHỐI> quảng cáo kéo dài thời gian.Xem thêm cách giải quyết các trường hợp bị Từ Chối tại <Hướng dẫn xử lý mặt hàng bị từ chối trên Google Merchant Center>.
 • Truy cập vào Google Ads tiến hành đăng nhập và khởi tạo account Google Ads cho chính doanh nghiệp của bạn, sau đó tiến hành khai báo các thông tin.
  Ở đây chúng ta có ID_Google_ads.
 • Chọn tab <Website> / chọn tiếp mục nhỏ <Cấu hình>sau đó tìm đến khu vực thiết lập <Google Analytics>. Tại chỗ này tiến hành thêm mã Google Analytics Javascript từ đoạn mã Code tracking (Global Site Tag) ở mục thiết lập công cụ Google Analytics. Sau đó chọn vào box có dòng chữ <Sử dụng Enhanced Ecommerce>. Cuối cùng nhấn nút <Lưu>.
  Xem hướng dẫn cụ thể: Hướng dẫn chèn code Google Analytics để theo dõi traffic
 • Chọn Tab <Google Smart Shopping> / chọn tiếp mục nhỏ <Cấu hình> và tiến hành thao tác như bên hướng dẫn bên dưới,
 1. Kết nối với tài khoản Gmail được tạo lúc đầu đã nói tại bước <Hướng dẫn thiết lập Google Smart Shopping trên Haravan lần đầu tiên>
 2. Kết nối với tài khoản Google Merchant Center tương ứng với mã số ID_Google_Merchant
 3. Kết nối với tài khoản Google Ads tương ứng với mã số ID_Google_ads
 4. Tại chỗ box <Tên Thương Hiệu> Haravan cho phép bạn gõ tối đa 12 ký tự để giúp nổi bật mẫu quảng cáo của bạn khi tiếp cận với khách hàng mục tiêu. Do vậy, tại chỗ này nên ưu tiên dành cho 01 chương trình nào thật đặt biệt của tháng nhằm thu hút khách hàng cũng như gia tăng chuyển đổi đơn hàng. (xem ví dụ từ ảnh bên dưới — nhà bán hàng là Tiki)
 5. Khai báo UTM theo dõi — việc này bạn chỉ khai báo 01 lần thôi, sau đó giúp cho cả trên hệ thống Haravan, Google, ghi nhận những đơn hàng nào được về nguồn Google Smart Shopping. Xem thêm UTM tại link https://ga-dev-tools.web.app/campaign-url-builder/

--

--

--

Thinkdigital nhiều năm kinh nghiệm vận hành dựa vào nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp SMEs xây dựng chiến lược và thực thi

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Thinkdigital

Thinkdigital

Thinkdigital nhiều năm kinh nghiệm vận hành dựa vào nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp SMEs xây dựng chiến lược và thực thi

More from Medium

What is VCS? What is Git? Basic Git command

CS 373 Spring 2022: William Eng, Week 7

Starbuck’s Capstone Project

Protoloans Promo code