Tối ưu tốc độ tải Wordpress Website với Google Speed Test

  • Tối ưu layouts bằng cách sắp xếp thứ tự ưu tiên, loại bỏ bớt những thứ không cần thiết nhằm giúp nâng cao trải nghiệm người dùng trên thiết bị.
  • Tiến hành cài đặt 02 plugins này trên CMS của website wordpress sau đó nhớ cài đặt thông tin phù hợp với website cũng như nhu cầu của doanh nghiệp mình.
    + LiteSpeed Cache: giúp tăng tốc khi truyền dữ liệu từ hosting/server tới website của bạn trên thiết bị người dùng
    + SSL: chứng chỉ bảo mật, giúp các bên thứ 3 KHÔNG mất quá nhiều thời gian để xác thực nội dung của bạn có an toàn đối với người dùng không

--

--

Thinkdigital nhiều năm kinh nghiệm vận hành dựa vào nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp SMEs xây dựng chiến lược và thực thi

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store